Finsta_Info

Finsta Info

Finsta var tidigare en jordbruksbygd men är idag ett bostadsområde.


Enl. skattelängd för Sköns socken 1642 hade Finsta ett skattehemman, bonden Lars Ersa med hustru, piga och dräng.


På en karta från 1718 är Finsta upptaget som gästgiveri och gästgivaren Lars Anderssons namn är noterat.


Möjligen kan Finsta gård med tillhörande jordbruk och med anor från 1700-talet vara det gästgiveri som anges på kartan.


I mitten av 1800-talet förvärvade Sunds sågverk Finsta gård och använde det som tjänstebostad. På 1930-talet bodde förvaltare Sixten de Beché och bokhållare Gunnar Ekholm med familjer på Finsta gård. Gården revs sannolikt på 1940-talet. 


I en bok från 1771 anges att ”Vid Finsta by är färjstället öfer till Alnön” och att vägen från Finsta ner till färjläget vid nuvarande Metso Paper kallades Södra färjbacken.


I skattelängd för Skön,1805 är fastighetsinnehavarna, guvernör Frits Borgh, befallningsman Lars Hammarberg och bonden Lars Jonssa upptagna.


1850 hade Finsta 3 hemman.

Byamännen i Finsta hade fäbodar i Sättna.

1917 fanns det två bönder med djurbesättning, Bergfors V. och K. 2 hästar, 4 kor 1 svin och Johansson R. 1 häst, 3 kor och 1 svin.Den 8 mars 1878 beslöt kyrkostämman att indela Sköns socken i 5 ”småskole-rotar” och i varje rote skulle det byggas enkla men tidsenliga skolhus och ett av dessa byggdes i Finsta på 1880-talet.


IOGT- logen 369 Sundhet i Finsta instiftades 17 jan. 1882 och avvecklades i slutet av 1940-talet. Logen hade sina möten Finstalokalen.

Av ett protokoll från 5 jan. 1902 framgår att Jernarbetarförbundet och logen Framtiden hade ett gemensamt möte i NOW:s lokal i Finsta om bildandet av en Folketshusförening.


(NOW, Nykterhetslogen Verdandi, var en utbrytare från IOGT av mer socialistiskt sinnade godtemplare och bildades 1896.)


Bifelttorpet i Finsta har fått sitt namn efter den båtsman som hade fått sitt löneboställe där.


1953 påbörjade Sköns kommun bostadsbyggande på Finstaområdet och Sund-Skönviks Verkstäder började att avvecklade sina bostäder i Sund och Sundsbruk.


Bolaget medverkade vid byggandet av ett hus med bostadsrätter, Sunds bostadsrättsförening, och personalen på fick låna insatsen till bostadsrätten av bolaget. På detta sätt löstes en del av bostadsproblemen för de anställda.


Detta var även starten för utbyggnaden av Finstaområdet i Skön.


Även en egnahemsbebyggelse påbörjades i Finsta invid Gångvikens skola.


Marken för den nuvarande bebyggelsen norr om Sundsbruks järnvägsstation tillhörde tidigare Sunds AB.


 


Källor:


M.O.J. Svedberg ”Från gamla Skön” del I-III 1947, 1950, 1959.


Reinhold Olsson, ”Ur Skönsbygdens historia”, 1948.


Sköns kyrkas jubileumsbok 2000. ”Kyrkan och bygden”


Till sidans huvud